ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติความเป็นมา
      ตราสัญลักษณ์
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ส่วนการศึกศา
      ส่วนการคลัง
      สำนักงานปลัด
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
      ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554
      แผนการจัดหาพัสดุ
      การติดตามและการประเมินผล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      งานบริหารงานการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      สถานที่สำคัญของตำบล
      กลุ่มเกษตรทฤษฎีแผนใหม่ (นาโยน)
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กฎระเบียบกระทรวง ] 
      

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.pdf 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของ ราชการส่วนท้องถิ่น_ฉบับที่12.pdf  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่น.pdf 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น.pdf 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังช ีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาร ะบบประปาหมู่บ้าน_พ.ศ.2548.pdf 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น.pdf 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น_ฉบับที่_2.pdf  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น_ฉบับที่_3.pdf 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ ิ่น_ฉบับที่_2.pdf 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการขอ งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น.pdf 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการขอ งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น_ฉบับที่_6.pdf  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรป กครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2549.pdf 

 ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเง ินเบี้ยยังชืพผู้สูงอายุ.pdf 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน _พ.ศ._2541.pdf 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน _ฉบับที่_2_พ.ศ._2543.pdf 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการรับเงิน_การเบิกจ่ายเงิน_การฝ ากเงิน_การเก็บรักษาเงิน_และการตรวจเงินของ__อปท._พ.ศ._2547.PD F 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย_ว่าด้วยการรับเงิน_การเบิกจ่ายเงิน_การฝ ากเงิน_การเก็บรักษาเงิน_และการตรวจเงินของ__อปท._ฉบับที่_2_พ. ศ._2548.pdf 

    ทำรายการเมื่อ: 08-มีค.-09at 12:31
 

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์ 
333 หมู่ที่ 5 ตำบลวังโบสถ์  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
โทรศัพท์ :
056-718136